Vår affärsmodell


Självständiga affärsverksamheter

Vi arbetar genom en decentraliserad organisationsmodell där vi värnar om att bevara självständigheten inom varje affärsverksamhet. Vi tror att beslutsfattandet skall vara så nära som möjligt den operativa verksamheten där både kunskapen och relationen till kunden skapas. Vår decentraliserade styrning ser vi som viktig för att skapa flexibilitet och snabbt kunna agera vid avvikelser och anpassa verksamheten från kundens behov. Vi ser självständigheten som en viktig framgångsfaktor för att kontinuerligt utvecklas och växa med ett minimum av koncernövergripande resurser.
 

Långsiktig tillväxt och lönsamhet

Vi arbetar ur ett långsiktigt perspektiv genom individuella tillväxt och lönsamhetsmål. Varje affärsverksamhet har det finansiella och operativa ansvaret för sin verksamhet med ansvar för att långsiktigt utveckla strategier och planer för framtiden. Vi har som målsättning att växa långsiktigt både organiskt och genom förvärv. Vi tror på en decentraliserad organisationsmodell där vi utifrån ett koncernperspektiv stödjer varje affärsverksamhet med industriellt kunnande, målstyrning, affärsutveckling och finansiella resurser.
 

Marknadsledarskap – handlar om aktiva vägval

Långsiktig tillväxt och lönsamhet kräver aktiva vägval. Vi strävar efter marknadsledarskap i utvalda branscher och nischer inom varje enskild affärsverksamhet. Marknadsledarskap handlar om insikt, vad som gör oss unika ur ett kundperspektiv och vad som skapar vår konkurrenskraft inom marknaden. Marknadsledarskap handlar om att vara bättre än våra konkurrenter och välja bort det vi inte har förutsättningar att bli bäst på.
 

Best practice – att bli bäst på det vi gör

Vi ser det som viktigt att alla medarbetare känner delaktighet i en större industrikoncern. Genom hög grad av interaktion och funktionella samarbeten skapar vi en bredare bas för expansion med större möjlighet till att realisera interna synergier och ”best practice”. Det handlar i grunden om att utmana oss själv, att bli bäst på det vi gör och varje dag fråga oss själv, vad vi kan göra bättre.
 

Högre värdeskapande – en kontakt, många möjligheter

Genom en snabbare teknikutveckling och högre specialisering ökar kravet på snabbrörlighet och anpassning mot nya förutsättningar. Värdeskapandet handlar i grunden om att skapa ett större värde för kunden vilket kräver kunskap om kundens totala värdekedja. Vi strävar efter att vara en helhetsleverantör där innovationer, teknikutveckling, tillverkning, logistik, distribution och service blir en del i affären. Vi bygger industrinätverk och industriella kluster för att forma ett bredare erbjudande mot kunden. Värdeskapandet är det värde som kunden är beredd att betala för.
 

Utvecklande ledarskap – gemensam värdegrund

Ledarskap handlar i grunden om att få alla med stor beslutsamhet och entusiasm sträva mot samma mål. Vi arbetar utifrån en gemensam värdegrund och värnar om ett ledarskap som agerar föredöme och visar respekt för andra människor, ett ledarskap som delger mål och förväntningar baserat på individens egen förmåga och som inspirerar till delaktighet och kreativitet, ett utvecklande ledarskap som får medarbetare att leda sig själv och sitt arbete i vardagen.